TimeLine Layout

دسامبر, 2020

نوامبر, 2020

  • 9 نوامبر

    بگو * خداحافظ * و محو شو !

    اینان که دوست دارند نور را از تو بگیرند تا خودشان روسن سوند، افتخار غرغره میکنند که ما پشگل هم نیستیم - به دروغ - و گردنی نازک تر از مو داریم ما فقط ادیب و شاعریم و بسی اعصاب قراضه .

    ادامه نوشته »

اکتبر, 2020