یس شانزه لیزه

چَپو کردنِ تاریخی سروش دات میم !

میس شانزه لیزه و سروش

ادامه نوشته »

میس شانزه لیزه در چنگِ غازان خان

وقتی غازان خان و میس شانزه لیزه سر ز گرمابه ای میان صحرا در میاورند تا چشم چنگیز به در شود که . . . .

ادامه نوشته »